de kleine lettertjes

algemenE voorwaarden Valleyrun

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Stichting: De Stichting Valley Run waarmee de Deelnemer een overeenkomst tot deelname aan het evenement is aangegaan;
b. Evenement: Het door De Stichting te organiseren hardloop evenement genaamd ‘Schuiteman Valley Run’;
c. Deelnemer: De natuurlijke persoon waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement;
d. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement;
e. Loopreglement: Het tot deze algemene voorwaarden behorende loopreglement bij het evenement;

Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die De Stichting met een Deelnemer heeft gesloten
3. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het daarbij behorende reglement.

Portretrecht

4. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van De Stichting zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Aansprakelijkheid

5. De deelnemer dient zich er vooraf, al dan niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat.
6. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan De Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
7. Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid van De Stichting worden aangenomen voor schade van de deelnemer is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het van toepassing zijnde eigen risico.
8. De Deelnemer vrijwaart De Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
9. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Stichting, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Deelname

10. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
11. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting over te dragen aan een derde.
12. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

Annulering
Individuele deelnemers

13. Indien het Evenement door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
14. Indien het Evenement na de start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Inschrijvingsprocedure

15. Inschrijving vooraf is mogelijk via website van inschrijven.nl. Individuele deelnemers dienen via de aangeboden betaalmethodes op de website bij inschrijving te betalen.

 

Loopreglement Schuiteman Valley Run

 • Artikel 1:
  De Schuiteman Valley Run staat open voor hardlopers. Zij dienen het voor hen geldende parcours te volgen.
 • Artikel 2:
  De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en verkeersregelaars op te volgen.
 • Artikel 3:
  De deelnemers zijn verplicht om uiterlijk vijf minuten voor de start in de startstraat aanwezig te zijn.
 • Artikel 4:
  De gelopen bruto en netto tijd zal worden bepaald door het tijdwaarneming systeem van Ox-Max.
 • Artikel 5:
  De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers.
 • Artikel 6:
  De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn.
 • Artikel 7:
  Het is verplicht het startnummer, voorzien van ingebouwde chip, ongevouwen op de borst te dragen.
 • Artikel 8:
  Het is voor laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.
 • Artikel 9:
  De deelnemer dient rekening te houden met een door de organisatie vastgestelde tijdslimieten op de 10 kilometer (1:30 uur) en op de 15 kilometer (2:00 uur)
 • Artikel 10:
  De deelnemer dient zijn persoonsgegevens op de achterzijde van het startnummer volledig in te vullen. In geval van calamiteiten kan de organisatie zo optimaal mogelijk handelen.
 • Artikel 11:
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

A-Z informatie

 

Lees meer >

Parcours

 

Lees meer >

Partner / sponsor worden

 

Lees meer >