Algemene voorwaarden &

privacy beleid

Algemene voorwaarden

Definities:
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Stichting: De Stichting Valley Run waarmee de Deelnemer een overeenkomst tot deelname aan het evenement is aangegaan;
b. Evenement: Het door De Stichting te organiseren hardloop evenement genaamd ‘Schuiteman Valley Run’;
c. Deelnemer: De natuurlijke persoon waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement;
d. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement;
e. Loopreglement: Het tot deze algemene voorwaarden behorende loopreglement bij het evenement;

 

Toepasselijkheid:
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die De Stichting met een Deelnemer heeft gesloten
3. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het daarbij behorende reglement.

 

Portretrecht:
4. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van De Stichting zonder daarvoor vergoeding te claimen.

 

Aansprakelijkheid:
5. De deelnemer dient zich er vooraf, al dan niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat.
6. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan De Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
7. Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid van De Stichting worden aangenomen voor schade van de deelnemer is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het van toepassing zijnde eigen risico.
8. De Deelnemer vrijwaart De Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
9. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Stichting, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Deelname:
10. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

 

11. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting over te dragen aan een derde.
12. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

 

Annulering
Individuele deelnemers
13. Indien het Evenement door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

14. Indien het Evenement na de start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 

 Inschrijvingsprocedure
15. Inschrijving vooraf is mogelijk via website van inschrijven.nl. Individuele deelnemers dienen via de aangeboden betaalmethodes op de website bij inschrijving te betalen.

 

Loopreglement Schuiteman Valley Run
Artikel 1: De Schuiteman Valley Run staat open voor hardlopers. Zij dienen het voor hen geldende parcours te volgen.
Artikel 2: De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en verkeersregelaars op te volgen.
Artikel 3: De deelnemers zijn verplicht om uiterlijk vijf minuten voor de start in de startstraat aanwezig te zijn. 
Artikel 4: De gelopen netto tijd zal worden bepaald door het tijdwaarneming systeem van Ox-Max.
Artikel 5: De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers.
Artikel 6: De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn.
Artikel 7: Het is verplicht het startnummer, voorzien van ingebouwde chip, ongevouwen op de borst te dragen.
Artikel 8: Het is voor laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.
Artikel 9: De deelnemer dient rekening te houden met een door de organisatie vastgestelde tijdslimiet op de 10 kilometer (1:30 uur).
Artikel 10: De deelnemer dient zijn persoonsgegevens op de achterzijde van het startnummer volledig in te vullen. In geval van calamiteiten kan de organisatie zo optimaal mogelijk handelen.
Artikel 11: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Valley Run gevestigd te Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 88912019 hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: mail@valleyrun.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bij inschrijving voor een van onze hardloopevenementen, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

Deelnemers:

Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.

Woonplaats: wordt vermeld in de uitslag.

E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor ingeschreven is (bevestiging inschrijving, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement). Daarnaast worden mails gestuurd met informatie over nieuwe edities van het evenement en andere loopevenementen georganiseerd door mede-organiserend partner van de Stichting, te weten Sportservice Veenendaal.

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaalgesproken is dat ons 4 weken na het evenement wanneer alle restituties gedaan zijn.

Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking

Maat T-shirt (optioneel): vanwege bestelling voor juiste maat.

Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer
 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, cq door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking, de tracking in de event app, de fotografie van individuele deelnemers, de productie van de enveloppen met adressen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Op de www.valleyrun.nl zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Christiaan van Hardeveld
E-mail: mail@valleyrun.nl
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.